Alena Barnová
Projektová manažerka v eCommerce

Zásady ochrany osobních údajů

a) Informace o správci osobních údajů a základní pojmy

Správcem osobních údajů je společnost Alena Barnová, se sídlem Tádžická 1423/4, Praha 10, identifikační číslo: 02980819, jako Poskytovatel služby („Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kontaktní údaje na Správce:

Alena Barnová 

Email: barnova.al@gmail.com

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují v pozici Uživatele služby, statutární orgán právnické osoby.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, omezení, výmaz nebo zničení apod.

b) Specifikace a rozsah osobních údajů

Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává v rámci vyplnění kontaktního formuláře povinné osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rozsahu:

Základní údaje:

jméno a příjmení

e-mailová adresa

případně firemní údaje

Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

Uživatel bere na vědomí, že v rámci zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo za jiným účelem, ke kterému dal Uživatel dále souhlas, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i osobní údaje dalších osob, kterým dal Uživatel přístup ke Službě a jejím funkcím. (např. kontaktní osoby)

 • plnění a uzavření smlouvy o poskytování služby

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nemůže Poskytovatel službu poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Poskytovatel souhlas Uživatele.

 • marketingové, obchodní, statistické

 • Se zpracováním osobních údajů pro tyto účely musí Uživatel vyjádřit souhlas. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatele především pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb
 • Poskytovatele nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů a dále také za účelem zlepšení komunikace s Uživateli, s cílem správného a funkčního nastavení systému pro všechny Uživatele služby. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
 • Poskytnutí souhlasu k marketingovým a ostatním účelům je dobrovolné a Uživatel jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej Uživatel neodvolá. Pokud Uživatel svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Poskytovatele pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.​​

 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Poskytovatel vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Osobní údaje uvedené v bodě b) je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

c) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje Správce, uvedené na tomto webu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru na odesílání newsletterů
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

d) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.